These people’s circle of friends, “exposure”!

2022-05-29 0 By

This article is transferred from: Xinhuanet.com planning: Liu Jie zheng Wei LAN Hong Guang Lai Xiangdong Wang Jianhua Coordination: Li Gabi Mingming Photography: Yang Lei Wang Hao Fei Li He Huang Zongzhi Ding Xu Zhan Yan Peng Zi Yang Jiang Wenyao Xu Chang Wu Zhuang Zhang Yuwei Zhang Chenlin Editor: Zhang Chen Li Yinghu Xingyu Hou Zhaokang Ma Ping Xu Yanan Lu Ye Xinhua News Agency Beijing Winter Olympics Report team production